2024m. July 22d. 01:46:59

Navigacija
· Pradžia
· Straipsniai
· Galerija
· Forumas
· Komentarai
· Anekdotai
· Kontaktai
Naujokams
· Taisyklės
· DUK
· ŽODYNAS
· Paieška
Naudinga
· Konkursai, siurprizai
· Video
· Nuorodos
· Siųstis
· PARAMA
 
 

Naujausia foto
Naujas šeimos narys :))
Naujas šeimos narys...
2023/03/25 11:16

 
 

Atsitiktinė foto

 
 

Prisijungę vartotojai
· Prisijungę svečiai: 2

· Prisijungę nariai: 0

· Iš viso narių: 8,003
· Naujausias narys: Alvyda
 
 
Keisčiausia dovana – kilogramą sverianti sraigė
 

Achatina – tai gigantiðka Afrikos sraigë. Ið esmës ðis gyvûnas gyvena ir elgiasi taip pat, kaip mums paþástamos maþutës sraigës. Taèiau, kaip juokauja E. Èepulkovskis, achatina tikrai gali iðmokyti kantrybës. Afrikos sraiges egzotiniø gyvûnø augintojas laiko jau kelerius metus. Ir nors ðie gyvûnai labai lëti, dauginasi turbût sparèiau, nei valgo.

Prieð Kalëdas statktosvoras.lt elektroninëje parduotuvëje sraigiø radosi apie pusðimtá, todël E. Èepulkovskis norintiems jas tiesiog dovanojo. Vis tik kol buvo iðdovanotos pirmos kelios deðimtys sraigiø, jo sraigë vël padëjo kalnà kiauðinëliø. Taigi sraigiø dalybos staktosvoras.lt parduotuvëje toliau tæsiasi.

Vegetarës, bet kartais pagrauþia sepijos kaulà

O kaipgi taisyklë nedovanoti gyvûnø?

kates, ðunis – tikrai baisu. Sraigës iðlaikymas yra minimalus, be to, turëjome kelias taisykles: dovanojome tik po vienà sraigæ ir vaikams nedovanojome. t.y. bet kokiu atveju, net jei tai dovana vaikui, gyvûnà turëjo paimti tëvai“, – sakë E. Èepulkovskis.

Beje, ar þinote, koká vienintelá panaðumà turi sraigës ir ðunys? Ir vienam, ir kitam reikia kauliukø.

„Kalcis yra joms reikalingas, kad kiautas bûtø stiprus ir graþus. Kitaip kiautas pasidaro plonas, apsilupinëjæs, neiðvaizdus. Iðbandëm daug ávairiausiø variantø, kol atradome sepijos (Atlanto vandenyne ir Vidurþemio jûroje gyvenantys galvakojai) kaulà. Sraigës tiesiog grauþia já. O achatinø kiautas auga nuolat kartu su sraige“, – sakë E. Èepulkovskis.

Afrikinës sraigës gyvena apie 5–7 metus. Paðnekovo nuomone, kuo sàlygos geresnës, tuo sraigë gyvens ilgiau.

Sraigiø pagrindinis maistas – vaisiai ir darþovës, o gyvena jos ant kokosø durpiø, kurias derëtø pakeisti kartà per savaitæ. Vienos darþovës, pavyzdþiui, cukinijos, sraigei gali uþtekti savaitei. Dar pora eurø kainuoja kalcio turintis kaulas ir dar kelis – kokosø durpës. E. Èepulkovskio teigimu, tokio gyvûno auginimas yra labai pigus. Be to, kadangi sraigës yra dar lëtesnës uþ vëþlius, ði augintinë veikiausiai nepastebës, jei imsite skirti jai maþiau dëmesio.

„Sraigë lëtai lëtai pakelia galvà, apsidairo, kur nors ðliauþdama. Juda labai lëtai, ramiai, bet uþtikrintai. Ji tikrai suteikia ramybës. Kiek jai reikia skirti dëmesio? Sakyèiau, kiek nori. Jà galima laikyti ir plastikinëje dëþutëje, tik tiek, kad tada ji ne taip gerai matosi. Kol maþytës jos apskritai auginamos salotø dëþutëse. Sraigei turbût galima skirti ir pusvalandá per mënesá – ádëti ðiek tiek maisto ir kartkartëmis pakeisti durpes“, – sako staktosvoras.lt atstovas.

Stebëkite, kad nepabëgtø. Labai ilgai stebëkite

E. Èepulkovskio teigimu, sraigæ galima iðleisti paðliauþioti po kambarius, þinoma, ji savo gleivëmis padengs visus pavirðius. „Tik stebëkite, kad nepabëgtø. Na, þinoma, jei paliksite kokiai valandai, tai niekur toli nepabëgs...“ – pridûrë egzotiniø gyvûnø augintojas, leisdamas suprasti, kokiu greièiu sukasi sraigës pasaulis. Paðnekovas taip pat priminë, kad vaikystëje dauguma radæ ant kelio vynuoginæ sraigæ, tempdavome jà namo ir zyzdavome, kad tëvai leistø auginti. „Ið tiesø galima namuose auginti sraigæ – achatinas ádomiau stebëti ir auginti, nes jos didesnës“, – sakë E. Èepulkovskis. Beje, achatinos yra valgomos ir kai kur labai raginama jas gaudyti, nes ragaudamos darþoves ir vaisius padaro daug þalos vietiniam derliui.

as ið kitø neáprastø egzotiniø gyvûnø ádomiausia vaikams? Kadangi E. Èepulkovskis su daugybe terariumø keliauja po Lietuvos mokyklas ir pasakoja apie ðiø gyvûnø áproèius, jis pastebi, kad daugiausia vaikø suspinta prie vorø paukðtëdø bei tarakonø terariumø. Antroje vietoje – ropliai. „Dabar atveþame pusæ vorø, pusæ – varliø, sraigiø, ropliø. Daugiau lankytojø visuomet yra vorø pusëje“, – sakë E. Èepulkovskis

Nuolat ieðko darbuotojø

Beje, staktosvoras.lt savo „Facebook“ puslapyje rengia konkursus, kuriø laimëtojai gali gauti pavyzdþiui, vabzdá gyvalazdæ ar vorà paukðtëdà dovanø. Tokios dovanos nedalinamos lengva ranka – paskutinio konkurso metu vorø gerbëjams teko atspëti, kuriame Lietuvos miestelyje yra namas, ant kurio sienos tinklà „nusimezgë“ geleþinis voras. „Apie ðá konkursà girdëjau tokiø atsiliepimø: „Kiekvienà rytà su vyru atsikeldavome ir svarstydavome, koks tai galëtø bûti miestas“, – ðypsosi E. Èepulkovskis. – Konkursas labai átraukë. Miestelis ið tiesø buvo Kudirkos Naumiestis. Teisingà atsakymà laimëtoja tiesiog atspëjo, be to, daug kas atrado naujø namø, kurie papuoðti vorais.“ Egzotiniø gyvûnø parduotuvë nuolat ieðko darbuotojø, gebanèiø dirbti ir su gyvûnais, ir su vaikais. Kas ðiais laikais yra didesnis iððûkis – rasti þmogø, kuris turëtø dràsos priþiûrëti nuodingà vorà, ar kuris mokëtø sudominti vaikus? „Þinote, darbui su gyvûnais yra tam tikros taisyklës, tvarka. O su vaikais... ten taisykliø neiðmoksi. Darbas su vaikais – tai iðtisas mokslas. Tiesa, atsakomybës reikia dirbant ir su vienais, ir su kitais“, – sako E. Èepulkovskis. Palangoje veikia E. Èepulkovskio su bendraminèiais atidarytas „Insektariumas“, o jis pats netrukus vël pradës kelionæ su egzotiðkais gyvûnais po Lietuvos mokyklas.

Ðaltinis ir daugiau nuotraukø: 15min

 
 
Komentarai
Komentarų dar neparašyta.  
 
Rašyti komentarą
Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.  
 
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Prašome prisijungtiarba užsiregistruoti, jeigu norite balsuoti.

Nėra reitingų.
 
 

Prisijungti
Vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo!.
 
 

Shoutbox
You must login to post a message.

2024-01-05 20:47
Kaip surasti savo įkeltas foto?

2023-10-17 02:27
Hey ho, Nenoriu post'o kurti. Gal kas agamiukus parduoda?

2023-10-16 16:55
Kitais metais egzotika.info bus pilnametė. Grin kiek pamenu, tai nuo 2006 metų gyvuoja. Wink

2023-09-17 12:57
Dėl to puslapis ir laikomas ir dar gyvas Smile

2023-09-13 13:49
Kaip gaila.. kiek čia informacijos pasisemta..

2023-09-02 17:51
Visos iniciatyvos palaikomos Smile

2023-08-06 15:41
Tai davai prikeliam! aš pats čia nebuvau kokius 15 metų xD

2023-07-22 16:51
Dabar pas daugumą namuose jau verda gyvenimai Grin

2023-07-12 22:30
Kazkada cia virė gyvenimas Smile

2023-07-10 12:14
Aš taip pat seniai buvau, krista, kad dar neištrynė Grin

 
 

Draugai, kolegos

Tarantulas.ru

Šinšilų ola

Egzotinių gyvūnų parduotuvė

D. Liekio gamtos tyrimai ir stebėjimai

Norit draugauti?
 
 

Naujausios nuorodos
Egzotiniu gyvūnų parduotuvė GERIAU...
  Geriausia specializuota elektorinė egzotinių ...

Trixie
  Produktai Jūsų augintiniams

Spidersonline.pl
  Elektroninė voragyvių parduotuvė. Į užklau...

Lampropertis šeimos gyvatės
  Lampropertis šeimos gyvatės

Cichlasoma.lt
  Puslapis apie ciklidus ir akvariumus

 
 
Jau yra:
Narių: 8480
Naujienų: 703
Straipsnių: 190
Nuotraukų: 7794
Video: 83
Failų: 25
Anekdotų: 232
Pranešimų: 39618
 
 
  
  36824537 aplankė mus
Draugai: Baidarių nuoma